fbpx

STODOŁY MODYŃ

REGULAMIN

REGULAMIN REZERWACJI ORAZ KORZYSTANIA Z DOMÓW „STODOŁY MODYŃ”

 

 • 1 Definicje i postanowienia ogólne

 

 1. Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia mają następujące znaczenie:
 • Regulamin – niniejszy regulamin krótkoterminowego udostępniania do korzystania domków o nazwie STODOŁY MODYŃ, zlokalizowanych w miejscowości Zalesie, gm. Kamienica.
 • Wynajmujący – Właściciel – STODOŁY MODYŃ Katarzyna i Mateusz Mastek.
 • Domek – nieruchomość budynkowa zlokalizowana w miejscowości Zalesie 318, gm. Kamienica, z przeznaczeniem na cele wypoczynkowe, 
 • Użytkownik – Użytkownik Domku, dokonujący Rezerwacji i płatności na zasadach określonych w Regulaminie,
 • Nieruchomość – Domek oraz przynależna do niego nieruchomość gruntowa, wydzielona ogrodzeniem,
 • Wyposażenie – Wyposażenie Domku oraz Nieruchomości, które zostaje udostępnione Użytkownikowi do korzystania, którego spis stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu,
 • Rezerwacja – uprawnienie Użytkownika do korzystania z Domku w określonym terminie, potwierdzone uiszczoną opłatą za pobyt.
 • Pobyt – okres, w którym Użytkownik uprawniony jest do korzystania z Domku i Nieruchomości na zasadach określonych w Regulaminie,
 • Opłata za Pobyt – opłata jaką Użytkownik uiszcza w celu potwierdzenia dokonania Rezerwacji i zawarcia umowy o Pobyt w Domku,
 • Umowa o pobyt w Domku – umowa o pobyt w Domku zawarta przez Użytkownika z Wynajmującym, za pośrednictwem Serwisu/maila/, na zasadach określonych w Regulaminie i Rezerwacji,
 1. Użytkownik uprawniony jest do korzystania z Domku po dokonaniu Rezerwacji oraz zapoznaniu się z Regulaminem i jego akceptacji.
 1. Domek może być wykorzystywany wyłącznie zgodnie z Regulaminem oraz warunkami Rezerwacji, po dokonaniu Opłaty za pobyt.
 
 • 2 Zasady dokonywania Rezerwacji

 

 1. Użytkownikiem może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna lub inny podmiot, posiadający pełną zdolność do czynności prawnych. Rezerwacji pobytu w Domku można dokonać poprzez stronę internetową stodolymodyn.pl, e-mail stodolymodyn@gmail.com, serwisy rezerwacyjne.
 1. Przed dokonaniem Rezerwacji Użytkownik zapoznaje się z Regulaminem i akceptuje jego treść.
 1. Przedstawione na stronie stodolymodyn.pl i serwisie ceny, opisy i informacje dotyczące krótkoterminowego korzystania z Domków w celach turystycznych i wypoczynkowych stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, zgodnie z art. 71 Kodeksu cywilnego.
 2. Użytkownik dokonuje Rezerwacji na stronie stodolymodyn.pl w zakładce „rezerwacja” lub poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres stodolymodyn@gmail.com, podając: 
 • Okres Rezerwacji Domku;
 • Numer Domku, Użytkownik może wskazać Domek według swoich preferencji;
 • Ilość osób jaka będzie przebywać w Domku podczas Pobytu;
 • Dokonuje zapłaty zadatku wysokości 30% Opłaty za Pobyt poprzez przelew na konto bankowe o nr 54 1140 2004 0000 3602 7532 9523.
 1. Po przeprowadzeniu procesu Rezerwacji Pobytu Użytkownik otrzymuje wiadomość e-mail z warunkami Rezerwacji, regulaminami oraz instrukcją dokonania płatności za cały Pobyt.
 1. Opłaty za Pobyt można również dokonać w gotówce, po wcześniejszym uzgodnieniu tej kwestii z Wynajmującym, przed rozpoczęciem pobytu.
 1. Rezerwacja zostaje skutecznie dokonana po zaksięgowaniu kwoty zadatku płatności Opłaty za Pobyt i na rachunku bankowym Wynajmującego. Z tym momentem również dochodzi do zawarcia Umowy o pobyt w Domku na zasadach określonych w Rezerwacji i Regulaminie.
 1. Pozostałą kwotę Opłaty za Pobyt w wysokości 70% całości Opłaty Użytkownik płaci najpóźniej w 1 dniu Pobytu. W razie braku tej płatności Rezerwacja zostaje anulowana a Wynajmujący odstępuje od Umowy i Pobyt w Domku wygasa. Odstąpienie może być wykonane w drodze korespondencji e-mail. W takim wypadku zapłacony przez Użytkownika zadatek przepada na rzecz Wynajmującego.
 1. Po zawarciu Umowy o pobyt w Domku Użytkownik otrzymuje wiadomość e-mail zawierające informacje dotyczące Rezerwacji oraz zawartej Umowy o pobyt w Domku.
 1. Umowa o pobyt Domku zostaje zawarta na okres wskazany w Rezerwacji.
 1. Opłaty za pobyt pokrywają całość kosztów z tytułu Pobytu w Domku.
 1. Rezerwacja może być anulowana bez dodatkowych kosztów wyłącznie po uprzednim kontakcie z Wynajmującym, jednak nie później niż na 21 dni przed początkowym terminem pobytu w Domku. W przypadku, gdy Użytkownik żąda anulowania Rezerwacji i rozwiązania Umowy o Pobyt w Domku później niż na 21 dni przed dniem przyjazdu, to w takim wypadku anulowanie Rezerwacji następuje po potrąceniu opłaty w wysokości wpłaconego zadatku.
 1. Aby otrzymać rachunek za pobyt na spółkę lub działalność gospodarczą, podczas dokonywania rezerwacji prosimy o stosowną informację i podanie numeru NIP w polu Wiadomość.
 1. Obowiązują ceny widoczne w Cenniku w momencie dokonywania rezerwacji (przesłane w potwierdzeniu rezerwacji). W przypadku chęci przedłużenia pobytu obowiązują ceny widoczne w Cenniku w momencie dokonywania zmian. Promocje nie działają wstecz oraz nie łączą się.
 1. Wcześniejsze zakończenie pobytu z przyczyn niezależnych od Wynajmującego nie uprawnia Użytkownika do zwrotu kwoty za niewykorzystany pobyt.
 1. Wynajmujący ma prawo anulować nieopłaconą rezerwację w ciągu 24h od momentu rezerwacji bez podania przyczyny.
 1. Konsumentowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy o pobyt w Domku zawartej za pośrednictwem e-mail stosownie do art. 38 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. z 28 stycznia 2020 r., Dz. U. z 2020 r. poz. 287).
 
 • 3 Zasady Pobytu w Domku i korzystania z Nieruchomości

 

 1. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Domku na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, przestrzegając zasad bezpieczeństwa korzystania z Domku, jego wyposażenia oraz wyposażenia Nieruchomości.
 1. Domek oraz Nieruchomość mogą być wykorzystywane wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem, tj. w celach wypoczynkowych i turystycznych.
 1. Użytkownik może rozpocząć pobyt w Domku po godzinie 15.00 i powinien go zakończyć przed godziną 11.00 w dniu wyjazdu, przy czym godzinę przybycia należy ustalić z osobą kontaktową, której dane zostały udostępnione w korespondencji e-mail.
 1. Istnieje możliwość przedłużenia doby hotelowej w ramach dostępności Domków. Przedłużenie doby hotelowej do godz. 16:00 będzie skutkowało naliczeniem opłaty w wysokości połowy ceny noclegu obowiązującej w dniu wyjazdu, powyżej godziny 16:00 pełną kwotą. Prośbę przedłużenia pobytu Użytkownik powinien zgłosić Wynajmującemu najpóźniej do dnia poprzedzającego, w którym upływa termin najmu Domku. Wynajmujący uwzględni życzenie przedłużenia pobytu w miarę dostępności Domków.
 1. Po odbiorze Domku i Nieruchomości Użytkownik powinien sprawdzić ich stan, w szczególności w zakresie braków w wyposażeniu Domku lub Nieruchomości, oraz zgłosić Wynajmującemu wszelkie nieprawidłowości wykryte do zakończenia pierwszego dnia Pobytu.
 1. Wynajmujący kontroluje stan Domku, jego wyposażenia oraz wyposażenia Nieruchomości bezpośrednio po opuszczeniu Domku przez Użytkownika.
 1. Jeżeli w toku Pobytu w Domku zostaną dostrzeżone jakiekolwiek usterki lub nieprawidłowości, powinny być one niezwłoczne zgłaszane osobie kontaktowej wskazanej przez Wynajmującego.
 1. Użytkownik zobowiązany jest zwrócić Nieruchomość w stanie niepogorszonym, z uwzględnieniem normalnego zużycia. Użytkownik odpowiada za szkody powstałe w Domku, jego wyposażeniu lub zagospodarowaniu Nieruchomości powstałe na skutek nieprawidłowego używania.
 2. Wszelkie usterki urządzeń znajdujących się w Domkach należy zgłaszać natychmiast Wynajmującemu lub osobie kontaktowej. Użytkownik, który umyślnie lub przez niewłaściwe użytkowanie zniszczy wyposażenie Domku, zobowiązany jest pokryć w całości zaistniałe koszty wg. poniższego cennika:
 • sztućce (1 szt.) – 5 zł
 • zastawa stołowa (1 szt.) – 10 zł
 • przybory kuchenne (1 szt.) – 20 zł
 • garnki, patelnie (1 szt.) – 50 zł
 • tekstylia i elementy wystroju (1 szt.) – 50-100 zł
 • ręczniki (1 szt.) – 50 zł
 1. W Domku może nocować do 6 osób. W razie konieczności możliwe jest udostępnienie Użytkownikowi dodatkowego łóżeczka dla dziecka, po uprzednim uzgodnieniu.
 1. Użytkownik zobowiązany jest opuścić Domek i Nieruchomość ostatniego dnia pobytu zwracając klucze w sposób wskazany przez Wynajmującego lub osobę kontaktową.
 1. Ze względu na to, że Domek jest zlokalizowany w kompleksie domków wypoczynkowych STODOŁY MODYŃ. Wynajmujący oświadcza, że na terenie kompleksu obowiązuje cisza nocna od godziny 23.00 do godz. 7.00 rano. W okresie ciszy nocnej Użytkownik zobowiązany jest do powstrzymania się od nadmiernych i uciążliwych dla innych użytkowników domków hałasów i innych zachowań mogących zakłócić pobyt użytkowników innych domków kompleksu.
 1. Użytkownik nie może dokonywać w Domku lub na Nieruchomości żadnych zmian. 
 1. Każdy Domek dysponuje jednym miejscem parkingowym dla samochodu osobowego do wykorzystania przez Użytkownika w ramach Opłaty za Pobyt. Na terenie Nieruchomości należy parkować wyłącznie w miejscach do tego wyznaczonych.
 1. W domkach obowiązuje całkowity zakaz palenia.
 1. Pełnoletni Użytkownicy zobowiązani są do szczególnej pieczy nad małoletnimi dziećmi przebywającymi w Domku, w szczególności w zakresie Wyposażenia Domku i korzystania z placu i kącika zabaw.
 1. W przypadku zagubienia kluczy do Domku Użytkownik uiszcza opłatę w wysokości wartości wymiany zamków.
 1. Ze względu na charakter obiektu na jego terenie obowiązuje zakaz organizowania wieczorów kawalerskich, panieńskich oraz wszelkich hucznych imprez mogących zakłócić wypoczynek innym Użytkownikom.
 1. Osobom pod wpływem alkoholu i/lub środków odurzających, zachowujących się agresywnie, naruszających spokój i/lub dobra innych Gości oraz nieprzestrzegających powszechnie stosowanych norm współżycia społecznego, Wynajmujący ma prawo zakończyć pobyt w trybie natychmiastowym bez zwrotu dokonanych wcześniej opłat.
 2. Wynajmujący ma prawo odmówić zakwaterowania i przyjęcia Gości, którzy wykazują agresję słowną lub cielesną wobec Wynajmującego/Obsługi lub innych Gości. Wpłacony wcześniej zadatek nie podlega zwrotowi.
 1. Na terenie nieruchomości obowiązuje segregacja odpadów (plastik/metal, papier, szkło, odpady bio/organiczne, odpady zmieszane). W każdym Domku są do tego odpowiednio oznaczone pojemniki, a w częściach wspólnych worki oraz kontenery.
 2. Użytkownik może przebywać w Domku ze swoim psem, z zastrzeżeniem uiszczenia dodatkowej opłaty i spełnienia poniższych warunków:

 • Użytkownik zawiadamia Wynajmującego o chęci pobytu w Domku razem ze swoim psem podając rasę i wagę pupila;
 • Użytkownik może przebywać w Domku z psem, którego jest właścicielem, posiadając przy sobie aktualną książeczkę zdrowia zwierzęcia, a pies powinien posiadać wszystkie wymagane prawem szczepienia;
 • Użytkownik zobowiązany jest do dbania o to, aby pies nie wyrządził jakichkolwiek szkód w Domku lub na terenie Nieruchomości oraz o to, aby nie zakłócał pobytu w Domkach innym Użytkownikom – skargi innych Użytkowników w tym zakresie mogą być podstawą do rozwiązania Umowy najmu z Użytkownikiem;
 • Pies powinien przebywać w Domku z Użytkownikiem, zabrania się pozostawiania zwierzęcia samego;
 • Użytkownik zobowiązany jest do sprzątania po swoim psie, w szczególności zbierania odchodów z terenu Domku lub Nieruchomości;
 • Użytkownik pokrywa wszystkie szkody, które wyrządzi pies w Wyposażeniu Domku lub Nieruchomości jak również pokrywa koszty dodatkowego sprzątania, jeżeli będzie to konieczne w związku z pobytem psa w Domku;
 • Użytkownik jest wyłącznie odpowiedzialny za zachowanie psa i jego skutki wobec innych Użytkowników Domków;
 • W przypadku, gdy pies niszczy mienie lub zakłóca pobyt innym Użytkownikom uporczywie i w sposób rażący, Wynajmujący będzie uprawniony do podjęcia odpowiednich działań, w szczególności rozwiązania Umowy najmu.
 
 • 4 Korzystanie z Domku i Nieruchomości – zasady bezpieczeństwa

 

 1. Należy przestrzegać zasad bezpieczeństwa korzystania z Domku oraz jego wyposażenia, przekazanych Użytkownikowi w Regulaminie oraz udostępnionych w formie pisemnej w Domku.
 2. Użytkownik zobowiązany jest stosować się do następujących zasad bezpieczeństwa podczas korzystania z Domku i Nieruchomości:
 • Z antresoli w Domku mogą korzystać wyłącznie osoby pełnoletnie lub małoletni pod opieką i na odpowiedzialność osoby pełnoletniej, z zachowaniem szczególnej ostrożności w zakresie korzystania ze schodów prowadzących na antresolę;
 • Na terenie Nieruchomości zabronione jest rozpalanie ognia poza miejscami do tego wyznaczonymi, z dochowaniem zasad bezpieczeństwa przekazanych przez Wynajmującego;
 • Wyposażenie Domku lub Nieruchomości może być wykorzystywane wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem i tylko na terenie Nieruchomości;
 • Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania przepisów o Ochronie Przyrody, BHP i P-POŻ;
 • Użytkownik nie może korzystać w Domku z własnych urządzeń grzewczych lub służących do przygotowywania posiłków.
 1. Użytkownik odpowiada za przestrzegania zasad bezpieczeństwa korzystania z pkt 1. powyżej przez wszystkie osoby, które razem z nim korzystają z Domku lub Nieruchomości. Użytkownik odpowiada za wszelkie działania lub zaniechania w zakresie przestrzegania ww. zasad bezpieczeństwa przez te osoby.
 1. Ze względu na wymagania ochrony przeciwpożarowej w domku nie wolno używać jakichkolwiek przyrządów lub aparatów zasilanych energią elektryczną lub gazową niebędących wyposażeniem tych pomieszczeń i mogących stworzyć zagrożenie pożarowe np. grzałek elektrycznych, grzejników, palników gazowych oraz materiałów łatwopalnych.
 1. Wynajmujący posiada dodatkowy komplet kluczy. W przypadku nagłych awarii lub usterek Obsługa może wejść do Domku w celu ich napraw podczas nieobecności Użytkownika po uprzednim zawiadomieniu.
 1. Wynajmujący stosuje monitoring wizyjny, który obejmuje cały teren nieruchomości. Monitoring pozostaje aktywny przez całą dobę.
 1. Monitoring wprowadzony jest w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracowników i klientów oraz ochrony mienia, na terenie nieruchomości.
 1. Osoby uprawnione do przeglądania zarejestrowanego obrazu posiadają imienne upoważnienia nadane przez Wynajmującego. Zapis z monitoringu może zostać odtworzony wyłącznie za zgodą i w terminie ustalonym przez Wynajmującego.
 1. Nagrania mogą być przekazane, na pisemny wniosek uprawnionym służbom lub organom w celu wyjaśnienia prowadzonej sprawy.
 1. Osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo do dostępu do danych osobowych oraz prawo do ograniczenia przetwarzania.
 1. Osobie zarejestrowanej przez system monitoringu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 1. Zapisy monitoringu przechowywane są przez około 7 dni, chyba, że zarejestrowany obraz może być użyty lub będzie użyty jako dowód w postępowaniu prowadzonym przez właściwy sąd lub inny organ publiczny. Za przechowywanie i zniszczenie materiałów po upływie określonych prawem terminów odpowiada Wynajmujący.
 1. Informacja o monitoringu umieszczana jest w widocznym miejscu przy wjeździe na teren Nieruchomości.
 1. Przy każdorazowym opuszczeniu Domku prosimy o sprawdzenie, czy jest on zamknięty. Obowiązuje całkowity zakaz wynoszenia rzeczy będących wyposażeniem domku (np. ręczniki, koce, poduszki, urządzenia itd.). Prosimy o dbanie o wynajęty Domek, wyłączanie zbędnego oświetlenia, ogrzewania elektrycznego, zamykanie okien i zakręcanie wody.
 
 • 5 Reklamacje

 

 1. Reklamacje co do należytego świadczenia usług przez Wynajmującego w zakresie udostępnienia Domku lub Wyposażenia można składać w korespondencji e-mail przesłanej na następujący adres: stodolymodyn@gmail.com. Reklamacja może być złożona w terminie 7 dni od dnia zakończenia pobytu w Domku.
 1. Zastrzeżenia Użytkownika co do bieżącego korzystania z Nieruchomości, Domku, ich wyposażenia można również zgłaszać wskazanej przez Wynajmującego osobie kontaktowej.
 1. W piśmie reklamacyjnym Użytkownik powinien wskazać czego jakiego zakresu usług Wynajmującego dotyczy reklamacja i wskazać swoje żądanie reklamacyjne.
 1. Wynajmujący rozpatrzy reklamację Użytkownika w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. 
 1. W przypadku odmowy uznania reklamacji Wynajmujący uzasadnia swoją decyzję.
 1. W przypadku uznania reklamacji Użytkownika w całości lub w części, Wynajmujący oferuje Użytkownikowi świadczenie rekompensujące wadliwe świadczenie usług, w szczególności poprzez zwrot części Opłaty za pobyt oraz termin realizacji roszczeń z uznanej reklamacji.
 
 • 6 Wypowiedzenie Umowy o pobyt w Domku

 

 1. Umowa o Pobyt w Domku wygasa z ostatnim dniem pobytu wskazanym w potwierdzeniu Rezerwacji.
 2. W szczególnych wypadkach rażącego naruszenia przez Użytkownika lub osoby zajmujące Domek z Użytkownikiem, zasad korzystania z Domku lub Nieruchomości określonych w Regulaminie, tj.:
 • Nieprzestrzegania zasad bezpieczeństwa wskazanych w § 4 powyżej;
 • Rażącego nieprzestrzegania zasad ciszy nocnej, o której mowa w § 3 powyżej, którego skutkiem są skargi użytkowników innych domków STODOŁY MODYŃ;
 • Korzystania z Domku lub Nieruchomości w sposób sprzeczny z określonym w § 3 ust. 2 powyżej;
 • Rażącego nieprzestrzegania zasad korzystania z Domku lub Nieruchomości wskazanych w § 3 powyżej. – Wynajmujący uprawniony jest do wypowiedzenia umowy o udostępnienie Domku zgodnie z Rezerwacją i Regulaminem, a Użytkownik zobowiązany jest do zwrotu kluczy oraz opuszczenia Nieruchomości.
 1. W przypadku wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 2 powyżej Wynajmujący uprawniony jest do wypowiedzenia umowy o udostępnienie Domku zgodnie z Rezerwacją i Regulaminem, a Użytkownik zobowiązany jest do zwrotu kluczy oraz opuszczenia Nieruchomości.
 1. Wypowiedzenie może być dokonane w drodze korespondencji e-mail. W razie wypowiedzenia Umowy o pobyt w Domku Opłata za Pobyt nie podlega zwrotowi.
 
 • 7 Odpowiedzialność Stron
 
 1. Użytkownik odpowiada za należyte korzystanie z Domku i Nieruchomości przez cały okres pobytu objęty Rezerwacją wszystkich osób wskazanych w Rezerwacji, jak również osób którym udostępnił Domek i Nieruchomość.
 1. W ramach ww. odpowiedzialności Użytkownik odpowiedzialny jest za wszelkie szkody wyrządzone w Domku, Wyposażeniu lub Nieruchomości, wynikające z ich nieprawidłowego użytkowania, w tym ich zniszczenie lub braki.
 1. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za pieniądze lub inne wartościowe przedmioty pozostawione w Domku lub na Nieruchomości. Wynajmujący nie ponosi również odpowiedzialności za uszkodzenie, kradzież lub zniszczenie pojazdów pozostawionych na Nieruchomości.
 1. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności w dopuszczalnym przez prawo zakresie z tytułu szkód poniesionych przez osoby korzystające z Domku lub Nieruchomości, jeżeli wystąpiły one w związku z nieprawidłowym korzystaniem z Nieruchomości, Domku lub ich wyposażenia, w szczególności niedochowaniem zasad bezpieczeństwa wskazanych w § 4 powyżej.
 
 • 8 Zakończenie Pobytu. Zwrot Nieruchomości
 
 1. W dniu zakończenia okresu Pobytu Użytkownik zwraca klucze w ostatnim dniu Pobytu w sposób wskazany przez Wynajmującego. Strony uzgadniają godzinę opuszczenia Nieruchomości przez Użytkownika, przy czym w każdym wypadku powinno to nastąpić przed godziną 11.00.
 1. Domek i Nieruchomość powinny być wydane w stanie, w jakim zostały przekazane Użytkownikowi, z uwzględnieniem normalnego używania.
 1. Użytkownik zobowiązany jest do posprzątania Domku i uporządkowania Nieruchomości.
 1. W wypadku, gdy posprzątanie Domku lub uporządkowanie Nieruchomości po okresie Pobyt Użytkownika wymaga nadmiernych kosztów, Wynajmujący może zażądać zwrotu tych kosztów od Użytkownika. 
 
 • 9 Kontakt z Wynajmującym
 
 1. W sprawach bieżącego wykonywania Umowy o pobyt w Domku Użytkownik może kontaktować się z Wynajmującym w następujący sposób: z osobą kontaktową na podany w potwierdzeniu Rezerwacji nr telefonu. Kontakt w sprawach bieżących dostępny jest w godzinach od 8.00 do 22.00, a w nagłych i uzasadnionych wypadkach także poza tymi godzinami.
 1. W sprawach dotyczących reklamacji Użytkownik może skorzystać z następującego adresu e-mail: stodolymodyn@gmail.com .
 1. Użytkownik może również kontaktować się z Wynajmującym w drodze korespondencji tradycyjnej, na następujący adres: ul. Petofiego 20/15, 31-712 Kraków.
 
 • 10 Postanowienia końcowe
 
 1. Użytkownik zobowiązany jest przestrzegać Regulaminu przez cały okres Pobytu.
 1. Brak akceptacji Regulaminu uniemożliwi dokonanie Rezerwacji i zawarcie Umowy o Pobyt w Domku.
 1. Do Umowy o Pobyt stosuje się prawo polskie.
 1. W przypadku, gdy Użytkownikiem jest konsument w rozumieniu odpowiednich przepisów prawa Sądem właściwym do rozpatrywania sporów jest Sąd właściwy według przepisów ogólnych. W przypadku, gdy Użytkownikiem jest przedsiębiorca, sądem właściwym do rozpatrywania sporów wynikających z zawarcia Umowy o Pobyt jest Sąd właściwy dla siedziby Wynajmującego.
 1. W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa.
 1. Regulamin może być zmieniony w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z następujących ważnych przyczyn:
 2. zmiany przepisów prawa lub zmiana interpretacji przepisów prawa na skutek orzeczeń sądów, decyzji administracyjnych, interpretacji, wyjaśnień lub zaleceń wydanych przez właściwe urzędy lub organy, jeśli ma ona wpływ na kwestie objęte Regulaminem;
 3. zmiany sposobu świadczenia usług objętych Regulaminem spowodowana względami technicznymi i technologicznymi, względami bezpieczeństwa, usprawnieniem działania Serwisu i podniesieniu jakości świadczonych usług,
 4. zmiany zakresu lub sposobu świadczenia usług objętych Regulaminem poprzez wprowadzenie nowych usług lub funkcjonalności Serwisu,
 5. konieczność wprowadzenia zmian redakcyjnych.
 1. Zmiana Regulaminu nie powoduje zmiany zawartych Umów o pobyt w Domku zawartych przed zmianą.
 
 

RODO w STODOŁY MODYŃ:

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych informujemy, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest STODOŁY MODYŃ … z siedzibą w Zalesiu 318, 34-605 Kamienica.
 2. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest wynajem domków w miejscowości Zalesie 318, 318a, 318b, 34-605 Kamienica.
 3. Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w celu kontaktowania się Państwem w przypadku potwierdzenia lub odwołania rezerwacji domku lub w przypadku zdarzeń losowych, które będą mieć wpływ na Państwa pobyt lub rezerwację. 
 4. Państwa dane będą przetwarzane wyłącznie przez osoby zatrudnione STODOŁY MODYŃ … i nie będą udostępniane osobom trzecim.
 5. Państwa dane będą przechowywane w formie papierowej i elektronicznej.
 6. Dane będą przetwarzane przez czas korzystania z naszych usług.
 7. W każdej chwili macie Państwo prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych na zasadach określonych w art. 16-21 RODO.
 8. W każdej chwili mogą Państwo wnieść skargę do organu nadzorczego, jeśli uznacie, że Państwa dane są przetwarzane są niezgodne z prawem.
 9. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w celu korzystania z usług wynajmu domku W STODOŁY MODYŃ w miejscowości Zalesie 318, 318a, 318b, 34-605 Kamienica.

Podstawą prawną przetwarzania podanych przez Pana/Panią danych osobowych są przepisy art. 6 ust. 1 lit. b i f ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, a w pozostałym zakresie – udzielona przez Państwa zgoda.

STODOŁY MODYŃ Katarzyna i Mateusz Mastek

ZALESIE 318


34-608 KAMIENICA

tel. 880 157 877

 

REGULAMIN KORZYSTANIA Z GORĄCEJ BALII

 1. Przed wejściem do Balii należy zapoznać się z regulaminem.
 2. Przy korzystaniu z Balii należy bezwzględnie stosować się do regulaminu korzystania z Balii, poleceń oraz informacji udzielanych przez obsługę.
 3. Z Balii mogą korzystać wyłącznie osoby całkowicie zdrowe.
 4. Z Balii mogą korzystać osoby pełnoletnie. Osoby niepełnoletnie mogą korzystać z Balii tylko w towarzystwie i na odpowiedzialność dorosłego opiekuna.
 5. Rodzice i opiekunowie prawni w ramach obowiązku nadzoru nad dzieckiem odpowiadają za wszelkie szkody spowodowane przez podopiecznych, którzy nie ukończyli 18 roku życia.
 6. Osoby przebywające w Balii deklarują pełną zdolność fizyczną i zdrowotną do korzystania z tego typy zabiegów i ponoszą odpowiedzialność za stan swojego zdrowia.
 7. Nie należy dotykać elementów pieca w Balii jak również uważać na miejsca wlotu gorącej wody z pieca, mogą być one bardzo gorące i może dojść do poparzenia
 8. Przed wejściem do Balii należy wziąć kąpiel z użyciem mydła w celu usunięcia wszelkich kosmetyków i zanieczyszczeń.
 9. W Balii nie należy przebywać w okularach i szkłach kontaktowych.
 10. Przed wejściem do Balii należy zdjąć wszystkie przedmioty metalowe, gdyż mogą stać się przyczyną poparzeń ciała.
 11. Przed seansem w Bali, przez chwilę należy odpocząć, aby tętno powróciło nam do normy. Zaleca się spożycia szklanki wody w celu przywrócenia równowagi płynów w organizmie.
 12. Do balii należy wchodzić dopiero po osiągnięciu odpowiedniej temperatury, tj. max 38oC oraz po wygaszeniu pieca, aby uniknąć przegrania organizmu i ewentualnych poparzeń.
 13. Jedno wejście do Balii powinno trwać nie dłużej niż 10-15 minut. Po każdym wyjściu z Gorącej Balii należy schłodzić ciało chłodną wodą. Przed kolejnym wejściem należy odpocząć 10-15 minut.
 14. Przebywanie w rozgrzanej Balii przez dłuższy czas powoduje wzrost temperatury ciała, co może być niebezpieczne dla zdrowia.
 15. Do korzystania z Bali nie należy przystępować na czczo lub po zbyt obfitym posiłku (gorących kąpieli w bali należy zażywać jedną lub dwie godziny po posiłku – zależnie od obfitości). Z Bali nie powinno się również korzystać bezpośrednio po wzmożonym wysiłku psychicznym czy fizycznym lub kiedy nie jest się w pełnej dyspozycji fizycznej lub psychicznej. Przed kąpielą ani w czasie jej trwania bezwzględnie nie powinno się pić napojów alkoholowych, pragnienie możemy gasić wodą, herbatami ziołowymi lub sokiem.
 16. W Balii i przy niej należy poruszać się bardzo ostrożnie, gdyż Balia i schodki mogą być śliskie.
 17. Z Balii mogą korzystać osoby zdrowe lub osoby, których dolegliwości nie stanowią przeciwwskazań do korzystania z Balii.
 18. Z Balii nie mogą korzystać osoby:
 19. Chore na serce, nadciśnienie i z chorobami naczyń krwionośnych;
 20. Chore na tarczycę, klaustrofobię, epilepsję, stany reumatyczne, nowotwory, ostre infekcje i stany astmatyczne;
 21. Kobiety w okresie ciąży oraz w czasie menstruacji;
 22. Osoby starsze, osłabione oraz w stanie intoksykacji;
 23. Osoby bezpośrednio po intensywnym treningu wytrzymałościowym;
 24. Osoby, które mają inne przeciwwskazania wynikające ze stanu ich zdrowia.
 25. Korzystanie z Balii odbywa się na własną odpowiedzialność Użytkownika.
 26. W Balii należy przebywać w towarzystwie drugiej osoby, która może udzielić pomocy w przypadku zasłabnięcia.
 27. Korzystając z balii obowiązuje zakaz spożywania jedzenia, wszelkich napojów (w szczególności alkoholowych) oraz wyrobów tytoniowych itp.
 28. Korzystanie z Balii jest równoznaczne z tym, że osoba zapoznała się i akceptuje wszystkie powyższe punkty regulaminu.

 

 

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SAUNY SUCHEJ

I Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa zasady korzystania z sauny suchej na terenie domków wypoczynkowych kompleksu STODOŁY MODYŃ.
 2. Regulamin stanowi załącznik do Regulaminu rezerwacji.
 3. Przed skorzystaniem z sauny Użytkownik sauny ma obowiązek zapoznać się z jego treścią i postępować według zasad w nim określonych.

 4. Piec sauny może być opalany TYLKO suchym drewnem przygotowanym na Nieruchomości. Zabronione jest korzystanie z innych materiałów do rozpałki pieca sauny, gdyż spowoduje to jego uszkodzenie.

 5. Sauna przeznaczona jest dla osób powyżej 16 roku życia. 

 6. Sauna jest urządzeniem opalanym drewnem. W przypadku podejrzenia jakiegokolwiek zagrożenia pożarem należy użyć gaśnicy znajdującej się przy saunie.
 7. Maksymalny jednorazowy czas przebywania w saunie to 15 minut, jednak należy natychmiast przerwać korzystanie z sauny w razie złego samopoczucia.

 8. Sauna jest strefą nietekstylną. Użytkownicy muszą wziąć pod uwagę, że ze strefy tej będą korzystać osoby nagie lub niekompletnie ubrane. 

 

II Przeciwskazania do korzystania z sauny suchej

 1. Z sauny mogą korzystać wyłącznie osoby zdrowe, lub których stan zdrowia na to pozwala. W przypadku wątpliwości co do tego, czy stan zdrowia umożliwia korzystanie z sauny, należy skonsultować się z lekarzem. Wynajmujący nie ponosi w tym zakresie żadnej odpowiedzialności wobec Użytkownika.
 2. Bezwzględnie z sauny nie mogą korzystać osoby: chore na serce, nadciśnienie, po udarach, z chorobami naczyń krwionośnych, ze stanami zapalnymi narządów wewnętrznych, z gorączką, chore na tarczycę, kobiety w ciąży, chore na padaczkę (epilepsję), małe dzieci z powodu braku wykształcenia w organizmie ośrodka termoregulacji.
 3. Z sauny nie mogą korzystać również osoby po spożyciu alkoholu lub innego środka odurzającego.
 4. Korzystający z sauny ponosi odpowiedzialność za swoje bezpieczeństwo i bezpieczeństwo osób korzystających wspólnie z sauny.

 

III Obowiązki korzystającego z sauny

 1. Z sauny należy korzystać zupełnie nago z owinięciem ciała w suchy ręcznik, strój kąpielowy zatrzymuje pot na ciele i może spowodować podrażnienia skóry.

 2. Do kąpieli w saunie należy zaopatrzyć się w obuwie typu klapki bez elementów metalowych oraz dwa ręczniki, jeden służy do wycierania się, a drugi do owinięcia ciała lub jako podkładka na ławę.

 3. Korzystając z sauny suchej nie należy przekraczać temperatury 100° Celsjusza.

 4. Przed przystąpieniem do kąpieli w saunie należy umyć całe ciało pod prysznicem mydłem lub żelem, a następnie wytrzeć je do sucha.

 5. Przed wejściem do sauny należy zdjąć wszystkie przedmioty metalowe, gdyż mogą stać się przyczyną poparzeń ciała.
 6. Osoby cierpiące z powodu chorób przewlekłych powinny, przed pierwszym seansem, zasięgnąć opinii lekarza, gdyż niektóre choroby mogą być przeciwwskazaniem do korzystania z sauny.
 7. W saunie nie należy przebywać w okularach i szkłach kontaktowych.
 8. Nie zaleca się korzystania z sauny bezpośrednio po obfitym posiłku.
 9. Z sauny można korzystać tylko w towarzystwie innej osoby, co pozwoli na natychmiastową pomoc w wypadku złego samopoczucia.

 10. Osoby niepełnoletnie mogą korzystać z sauny tylko w towarzystwie i na odpowiedzialność dorosłego opiekuna.
 11. Zabrania się regulacji urządzeń sauny. Ewentualne uwagi dotyczące pracy sauny należy zgłosić Wynajmującemu.

 12. Do sauny nie można wnosić napojów, jedzenia, urządzeń elektronicznych (w szczególności smartfornów, zegarków). W saunie zabronione jest również palenie tytoniu, spożywanie alkoholu lub innych środków odurzających.

 13. Nigdy nie zostawiaj nagrzanej sauny bez nadzoru.

 14. Zabrania się polewania pieca sauny wodą lub jakąkolwiek inną substancją.

 15. W czasie przebywania w saunie nie smaruj ciała żadnymi kremami, gdyż blokuje to pory skóry i zmniejsza efekty korzystania z sauny.
 16. W celu przystosowania układu krążenia do prawidłowego funkcjonowania w pozycji stojącej, wskazane jest w ostatnich 2 – 3 minutach przebywania w saunie przyjęcie pozycji siedzącej z opuszczonymi nogami.
 17. W każdym etapie korzystania z sauny należy dbać odpowiednio o dobre ogrzanie ciała i dostateczne jego wychłodzenie.
 18. Kąpiel w saunie kończy się zawsze dostatecznym wychłodzeniem ciała wodą – niewskazane jest używanie mydła.
 19. W czasie i bezpośrednio po skorzystaniu z sauny nie zaleca się podejmowania wysiłku fizycznego.
 20. Po skorzystaniu z sauny należy wypocząć około 20 – 30 minut. Celowe jest wypicie w tym czasie umiarkowanych ilości płynów (około 0,5 – 1 l), najlepiej wód mineralnych lub soków owocowych.
 21. W saunie może przebywać jednocześnie do 6 osób.

 

IV Postanowienia końcowe

 1. W razie zauważenia jakichkolwiek nieprawidłowości w funkcjonowaniu sauny należy zawiadomić Wynajmującego lub wskazaną wcześniej osobę kontaktową.
 2. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie z sauny sprzecznie z Regulaminem.

Źródło: https://www.gov.pl/web/gis/zasady-korzystania-z-sauny

 
 

REGULAMIN PLACU ZABAW 

 1. Plac zabaw dla dzieci jest terenem służącym zabawie i wypoczynkowi.
 2. Elementy placu zabaw przeznaczone są dla dzieci od 3 lat.
 3. Dzieci na terenie placu zabaw powinny przebywać wyłącznie pod opieką dorosłych, którzy ponoszą za nie pełną odpowiedzialność.
 4. Plac zabaw jest czynny od rana do zmierzchu.
 5. Osoby przebywające na terenie obiektu zobowiązane są do zachowania porządku.
 6. Z urządzeń należy korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem.
 7. Podczas korzystania z palcu zabaw nie należy zakłócać spokoju okolicznych mieszkańców.
 8. Na terenie placu zabaw obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania napojów alkoholowych, innych używek, palenia tytoniu oraz przebywania na nim osób w stanie nietrzeźwym.
 9. Zabrania się w szczególności: niszczenia urządzeń zabawowych, zaśmiecania terenu, rozbijania butelek, niszczenia zieleni, jazdy na rowerze, gry w piłkę i inne gry zespołowe, wprowadzania zwierząt, wchodzenia na górne części konstrukcji, korzystania z huśtawek przez więcej niż jedno dziecko na jedno miejsce, zostawiania niebezpiecznych przedmiotów.
 10. Za szkody materialne powstałe na skutek nieprawidłowego korzystania z obiektu, jego urządzeń i sprzętu odpowiadają korzystający, a w przypadku niepełnoletnich ich opiekunowie i rodzice.
 11. Wszelkie uszkodzenia urządzeń lub zniszczenia należy zgłaszać do Wynajmującego.
 12. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo osób, które nie przestrzegają regulaminu.
 13. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na placu zabaw.
 

Telefony alarmowe:

Pogotowie ratunkowe: 999

Straż pożarna: 998

Policja: 997

Pomoc z tel. komórkowego: 112

 

Dziękujemy za przestrzeganie Regulaminu i życzymy miłej zabawy!

error: Treść jest chroniona.